HR ACTIVITY

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่


เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ภายใต้ "โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่"

ซึ่งในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ให้ความรู้ ตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ รวมถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดสู่การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
HR