HR ACTIVITY

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ


รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ
ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
HR