HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ เข้าร่วมการประชุมฯ
เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อบังคับ, การจัดสรรงบประมาณกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
HR