HR ACTIVITY

มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา จำนวน 49 ราย


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา จำนวน 49 ราย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเล เกมส์ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR