HR ACTIVITY

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล"
และ นายประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายในหัวข้อ "พระราชบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
HR