HR ACTIVITY

โครงการแข่งกันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการแข่งกันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร ณ สนามฟุตบอลสองลม สเตเดียม
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย นายประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี
และได้ร่วมแข่งกีฬา ภายใต้กิจกรรม "สานสายใยผูกพันธ์ สานสัมพันธ์บุคลากร"
HR