HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


วันที่ 25 กันยายน 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
จำนวน 4 ราย ดังนี้

?? ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

?? ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แววดาว คำเขียว
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
HR