HR ACTIVITY

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน
ได้แก่ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล และ นายถนอม ทองกูล
และมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ นายไพโรจน์ เทพวัลย์ และ
นายชำนาญ แสงแก้ว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง
HR