HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 16 ตุลาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
จำนวน 2 ราย ดังนี้

?? ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. นายวิภพ แพงวังทอง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561
2. นายเกริก เจษฎานุวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561
HR