HR ACTIVITY

สวัสดีปีใหม่ 2563


วันที่ 24 ธันวาคม 2562

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าเพื่อขอพรปีใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563
Happy New Year 2020
HR