HR ACTIVITY

Happy New Year 2020 กองการเจ้าหน้าที่


วันที่ 25 ธันวาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2020 (กจ. Family) ณ ร้านอาหาร Happy Garden Coffee
โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้พรปีใหม่และมอบของขวัญแก่บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ประกอบไปด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความอบอุ่น
HR