HR ACTIVITY

UP FANCY NIGHT 2020


วันที่ 9 มกราคม 2563

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายในชุด FANCY เพื่อเข้าร่วมงาน UP FANCY NIGHT 2020 ณ บริเวณหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
HR