HR ACTIVITY

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา


วันที่ 10 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการและบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมงาน "ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา"
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR