HR ACTIVITY

โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ


วันที่ 21 มกราคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ
ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ"
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่ง

HR