HR ACTIVITY

มพ.เยี่ยมไข้


วันที่ 5 มีนาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าผลไม้เยี่ยม นางสาวมัณฑกา จำปาคำ พนักงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ที่พักรักษาตััว ณ โรงพยาบาลพะเยา
HR