HR ACTIVITY

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกอบไปด้วย
- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 31 ราย
HR