HR ACTIVITY

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 7)


วันที่ 12 มีนาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 7) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมวิพากษ์โครงร่างงานวิจัยฯ และพิจารณาให้ทุนสนับสนุนฯ โดยมีรายนามดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
9. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
10. ดร.รัตนา ยาวิเลิง
11. นายสมทบ เหล็กสิงห์

โดยผลการพิจารณาดังกล่าว ได้รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 7 จำนวน 40 ทุน (จากผู้สมัครรับทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน)
HR