HR ACTIVITY

มอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกอบไปด้วย
- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 31 ราย

HR