HR ACTIVITY

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Team


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Team เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายการป้องกันโรคระบาด (COVID-19) สำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
HR