HR ACTIVITY

"ขยายระยะเวลา การให้บริการรถบัสปรับอากาศ"


ประชาสัมพันธ์

"ขยายระยะเวลา การให้บริการรถบัสปรับอากาศ"
- สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา -
1 เดือน

จากเดิม วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2563
ขยายเพิ่ม วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ โทร 1044
HR