HR ACTIVITY

ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประสานงานทีมผู้รับเหมา
เพื่อเข้าพื้นที่และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารหอพัก มน.นิเวศน์ 2

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ โทร 1044
HR