HR ACTIVITY

UP FITNESS เปิดให้บริการแล้ว


ประชาสัมพันธ์

UP FITNESS #เปิดให้บริการแล้ว
(เวลา 16.00 - 18.00 น.)

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้บริการและการคัดกรองผู้เข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (UP FITNESS)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ โทร 1044
HR