HR ACTIVITY

ปฏิบัติตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปฏิบัติตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด
HR