HR ACTIVITY

แสดงความยินดีบุตรสาวคนแรก "น้องมิลิน"


วันที่ 22 มิถุนายน 2563

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
มอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีให้กับ
นายธนกร เชาวน์เกษม พนักงานขับรถยนต์สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีบุตรสาวคนแรก "น้องมิลิน" และได้อวยพรให้น้องมิลินมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
HR