HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกอบไปด้วย

- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา (2117) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (0161) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย ได้แก่

* สามารถรับค่าตอบแทนได้ 5 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมณ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา (2117) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิตติวงค์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี (6801) สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศษฐศาสตร์ (6103) สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

* ไม่สามารถมารับค่าตอบแทนได้ จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146) สังกัดวิทยาลัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอำไพ จ่าภา
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา (2105) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (111301) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตนพรรษ สุชาติ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาชาวิชาประยุกต์ศิลป์(8501) สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียเนตร วิไลรัตน์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (3303) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย ศิลประกอบ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
HR