HR ACTIVITY

เข้าตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ https://bit.ly/3fdojpH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1044

HR