HR ACTIVITY

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563


วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
HR