HR ACTIVITY

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR