HR ACTIVITY

สำรวจสถานที่ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าสำรวจสถานที่ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. โรงจอดรถบัสมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
3. หอพัก ม.น.นิเวศน์ 2
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
HR