HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน
ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
สาขาวิชาการบัญชี (6801) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (110901) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562
HR