HR ACTIVITY

การประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


วันที่ 28 ตุลาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยประชุมร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา
HR