HR ACTIVITY

แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สู่ความเป็น "SMART HR"


วันที่ 29 ตุลาคม 2563
บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง
เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สู่ความเป็น "SMART HR" อย่างมีประสิทธิภาพ
HR