HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
2. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
HR