HR ACTIVITY

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ
HR