HR ACTIVITY

การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน


วันที่ 2 มิถุนายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประเมินค่างานสำหรับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า 300 ท่าน
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ Upload Presentation ประกอบการบรรยายลงใน Website กองการเจ้าหน้าที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
HR