HR ACTIVITY

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 28 มิถุนายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมชี้แจงการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน องค์ประกอบ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม:
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
HR