HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 27 สิงหาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ในการเข้าร่วมการประชุมและสัมภาษณ์อาจารย์เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ประธานสภาพนักงาน กรรมการ
โดยมีอาจารย์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams
HR