HR ACTIVITY

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ 2 กันยายน 2564
นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ #การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการแต่งตัั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
HR