HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย


กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
HR