HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย (ติดภารกิจ)
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรดา เศรษฐการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคเรศ ชัยแก้ว
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมพัฒน์ ประวัง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลี ฟองอินทร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพล ปันสกุล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ เทพมาลี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี ใจปินตา (ติดภารกิจ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ (ติดภารกิจ)
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญะ คำอ้าย (ติดภารกิจ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร (ภายใน) 1041
HR