HR ACTIVITY

การจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อ #ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา (ห้อง B102) มหาวิทยาลัยพะเยา
HR