HR ACTIVITY

การจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อ #ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR