HR ACTIVITY

ปรับพื้นที่ภายในหน่วยงาน


กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับพื้นที่ภายในหน่วยงาน ประกอบไปด้วย การจัดโต๊ะที่นั่ง การเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง และการทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยและความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน
HR