HR ACTIVITY

24 สิงหาคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล


วันที่ 24 สิงหาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ณ ร้าน Happy Garden Coffee จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา UP (Unity & Professional) เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพร่วมกัน "HR Family"
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และการระคมความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ
1. สิ่งที่ต้องการพัฒนางานด้านบุคคลในระยะเร่งด่วน 1 ปี
2. สิ่งที่ต้องการพัฒนางานด้านบุคคลในระยะ 2-5 ปี
โดยได้มีการนำเสนอผลงานการระดมความคิด พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร สู่การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
HR