HR ACTIVITY

จัดพิธีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


วันที่ 12 เมษายน 2565
กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR