HR ACTIVITY

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565)


กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ณ ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อดังนี้
?? รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
บรรยายในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา
__________
?? ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม
บรรยายในหัวข้อ UP Family มพ.ครอบครัวอบอุ่น
__________
?? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
บรรยายในหัวข้อ มพ.กับการผลิตคนในอนาคต
__________
?? รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
__________
?? ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
บรรยายในหัวข้อ การพัฒนานิสิตเพื่อสมรรถนะแห่งอนาคต
__________
?? นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน
บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับพนักงานใหม่
__________
?? ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
บรรยายในหัวข้อ UP Green and UP ที่รัก
__________
พร้อมกันนี้ ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จนนำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์อันดีซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โดยทีมวิทยากร ได้แก่
1. นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ตำแหน่ง อาจารย์
2. นายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ตำแหน่ง อาจารย์
3. นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
HR