HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 29 มิถุนายน 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา (ติดภารกิจ) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
HR