HR ACTIVITY

13 กันยายน 2565 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 13 กันยายน 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกในวาระเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณยุพา นพรัก
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการดำรงตำแหน่งคณบดี ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
และมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุงาน ได้แก่
1. ดร. รัชตะ พันธุ์แสง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวสุพร สุริยะ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
3. นายธนะกร ช่วงสกุล กองกิจการนิสิต
4. นายแก้วมา ใหม่ไชยา กองอาคารสถานที่
5. นายทองคำ กันธะ วิทยาเขตเชียงราย
6. นางลัดดา ค้าโค คณะแพทยศาสตร์
"เกษียณสุข เกษมสันต์ ด้วยรักและผูกพัน..."
HR