HR ACTIVITY

15 กันยายน 2565 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 15 กันยายน 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการฯ บรรยายหัวข้อ "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์"
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ กรรมการฯ บรรยายหัวข้อ "ประเด็นสำคัญในการทำวิจัยและตีพิมพ์"
นอกจากนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ" ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
3. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
4. ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
3. ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 220 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ข้อพึงระวังในการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ ตอบข้อซักถามระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
?? https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=27288
HR