HR ACTIVITY

แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายเทวา หมื่นจันทร์ สังกัด กองอาคารสถานที่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565
2. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565
3. นางสาวรัตนา ใจบุญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565
HR